Zarządzanie na zlecenie?

W powszechnym rozumieniu umowa podpisywana z zarządcą budynku ma charakter umowy zlecenia. W rzeczywistości jednak, przez ustawę o zarządzaniu nieruchomością, występują między nimi zasadnicze różnice. Pierwsza z nich dotyczy zakresu wykonywanych działań.

Zgodnie z prawem, na podstawie umowy zlecenia, zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz zleceniodawcy czynności prawnych. Zarządca nieruchomości oprócz tego sprawuje jeszcze zarząd faktyczny oraz procesowy. Jego kompetencje są więc większe.

Druga różnica to strony umów. W przypadku umowy zlecenia mogą nimi być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. W umowie o zarządzanie nieruchomością jedna ze stron musi być uprawnionym do wykonywania zawodu zarządcą, czyli osobą fizyczną.

Trzecie różnica dotyczy wynagrodzenia. Czynności wykonywane na postawie umowy zlecenia mogą być odpłatne bądź nieodpłatne. Za opiekę nad nieruchomością, zarządcy zawsze należy się wynagrodzenie.

Wynika z tego, że umowa o zarządzanie nieruchomością zawsze będzie umową wzajemną.

Sprzątanie wspólnot mieszkaniowych https://www.inspekcjadomu.pl/